تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت
حسن نظری فرزام زمانی حمید یوسفی بهمن حاجعلی منوچهر رئیسی
نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع فعالیت
حسن نظری رئیس هیئت مدیره
فرزام زمانی نائب رئیس هیئت مدیره
حمید یوسفی عضو هیئت مدیره
بهمن حاجعلی عضو هیئت مدیره
منوچهر رئیسی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.