سيستم مديريت يکپارچه IMS

 مدیریت انرژی ISO50001:2011 ، نشان انطباق اروپایی  CEو استاندارد Gost  کشورهای حوزه CIS

 شرکت سیمان پیوند گلستان در سال 1382 تاسیس و در اسفندماه 1389 مورد بهره برداری قرار گرفت. مدیریت شرکت با اعتقاد به توسعه پایدار و با استفاده بهینه از منابع، توجه به ارزشهای انسانی، کسب رضایت مشتریان، بهبود مداوم فرایندها، اتکا به توانمندی سرمایه های انسانی کارآمد و سالم، تعهد به بهبود مستمر را تضمین نموده و تبعیت از کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد زيست محيطي، ايمني و بهداشت حرفه اي ، کیفیت و انرژی را وظیفه خود و تمامی سرمایه های انسانی در سازمان می داند و در یکپارچه نمودن ، استقرار و نگهداری سیستمهای مدیریتی زیر تلاش می نماید:

  •  مديريت كيفيت منطبق با الزامات ISO9001:2008
  •  مديريت زیست محیطی منطبق با الزامات ISO14001:2004
  •  مديريت ایمنی و سلامت منطبق با الزامات OHSAS18001:2007
  •  مديريت انرژی منطبق با الزامات ISO50001:2011
  • مديريت تولید محصولات منطبق بر الزامات اتحادیه اروپا CE و منطبق بر استاندارد کشور روسیه و کشورهای CIS ، Gost

و در راستای تحقق اهداف زیر تلاش می نماید:

1. فراهم نمودن منابع مورد نياز، بكارگيري كاركنان با صلاحيت و مسئول، توسعه و ارتقا سطح آموزشی، انگیزشی منابع انسانی شرکت و بکارگیری همیاری و مشارکت گروهی آنان در جهت اجرا، حفظ و بهبود اثربخش فرایندهای سازمان

2. افزايش رضایت مشتریان از طریق اهمیت نظرات مشتری و رسیدگی به شکایات و وفادار سازی آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان (سهامداران، کارکنان، جامعه و تامین کنندگان)، افزایش سهم و دامنه فروش محصولات شركت در بازارهاي داخلی و خارجی

3. بهبود مستمر فرآيندهاي جاري در جهت بهینه سازی عملکرد مصرف انرژی و کیفیت محصولات و کاهش هزينه هاي سازمان

4. بهینه سازی زیر ساخت فرایندها و عملیات تولید با استفاده از خدمات فني و مهندسي نيروهاي داخلي و امکانات خارج سازمان

5. انتخاب و بکار گیری عرضه کنندگان و پیمانکاران صاحب صلاحیت و برقراری ارتباط سود بخش متقابل با آنها

6. پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی، آسيب و بيماريهاي شغلي و بهبود مستمر در مدیریت و عملکرد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت، حذف و یا به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی و پیروی از قوانين و مقررات زیست محیطی و ايمني و بهداشت حرفه ای

7. کاهش هدرروی انرژی از طریق بررسی ارتقا و جایگزین کردن وضعیت موجود تجهیزات انرژی بر با حالات با صرفه تر اقتصادی و رعایت الزامات قانونی

 مديريت شرکت سيمان پیوند گلستان خود را متعهد می داند که با اجرای چرخه PDCA (طرح ریزی، اجرا، بازنگری و اقدام اصلاحی) در کلیه فرایندها بصورت ادواری از تناسب، کیفیت، اثربخشی و کارایی و بهبود مداوم سیستم های استقرار یافته اطمینان حاصل نماید.

این خط و مشی چارچوبی برای تنظیم و بازنگری اهداف سیستمهای مدیریتی استقرار یافته در سازمان می باشد و مدیران و سرپرستان، مسئولیت تفهیم و توجیه اهداف خط و مشی سيستم مديريت يکپارچه شرکت را به کلیه کارکنان ذیربط عهده دار می باشند.

منوچهر رئیسی
مدیر عامل

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.